Visionen om et nyt naturcenter i Ølstykke

Om vores vision

Visionen er en multifunktionel hytte på ca. 250 m2 med en 100 m2 overdækket terresse.
Hytten skal kunne rumme eftermiddags og aftenaktiviterer for de 3 faste brugere som er DDS Ølstykkespejderne – Erik Harefod gruppe, FDF Ølstykke og DUI Ølstykke, men også kunne stille faciliteterne til rådighed for institutioner og skoler i dagtimerne i form at køkken og adgang til materialer for naturformidling.

Vi forestiller os at der på grunden opføres en separat toilet og brusebygning hvortil der er adgang i dagtimerne for skovens brugere, som ex. familier på tur, cykelryttere, hestefolk og andre.

På grunden skal der udover hytte og toiletbygning, også etableres en bålhytte, en eller flere åbne bålpladser og et par sheltere.

 

Baggrund for ønsket om et nyt naturcenter

Foreningen Spejderengens brugere består at 3 frivillige, der med sine omkring 300 medlemmer, spejdere og frivillige har til huse på Spejderengen i Ølstykke. Foreningernes formål er at tilbyde attraktive friluftsaktiviteter for børn- og unge, dette i udgangspunkt i Spejderengen som med sine 51.000 m2 natur og rekreative områder, som i følge lokalplan 18, siden 1980 har været udlagt til “Offentlige formål (friareal og område til aktiviteter for kommunens børne- og ungdomsorganisationer)”

Da Egedal kommune i 2019 besluttede at en stor del af Spejderengen, ca. 18.000 m2 kunne frasælges (matrikel 3bd) til byggeri af en ny privatskole, ser de nuværende brugere af Spejderengen ikke at deres aktiviteter kan videreføres på en hensigtsmæssig måde.

I stedet for at gå i offensiven over de klare forringelser af vores aktiviteter, vælger vi at se mulighederne. Derfor er det foreningens formål at gå i konstruktiv dialog med Egedal Kommune om etablering af et nyt fritids og naturcenter på Tungegårdsvej, til glæde for kommunens borgere, foreninger samt børnehaver, SFO’er og skoleklasser i området.

Pengene til etablering af et naturcenter med multifunktionelle bygninger skal dels komme fra salg af hele eller dele af Spejderengen til Ølstykke privatskole og dels fra sparede omkostninger til drift og vedligehold af Spejderengens nedslidte og utidssvarende hytter.

Hvor skal Sperrstrup Naturcenter ligge?

Det skal vi finde ud af

Er Spejderengens brugere modstander af Ølstykke Privatskole?

Spejderengens brugere har omkring 300 medlemmer, spejdere, frivillige og ledere.

Principielt har vi som foreninger ikke nogen holdning for eller imod opførelsen af en ny privatskole.

Vi er dog af den opfattelse, at anvendelse af Spejderengen til Privatskole ikke er hensigtsmæssig.

Området som Privatskolen ønsker at købe af Egedal kommune til opførelse af en ny skolebygning bruges i dag aktivt til fritidsformål og en indskrænkelse af foreningernes plads vil have betydelig negativ indflydelse på deres aktiviteter.

Området blev i 1980, jf. Lokalplan nr. 18 fra 1980, skabt som friareal og område til aktiviteter for kommunens børne- og ungdomsorganisationer (BUS), hvilken anvendelse vi har foretaget lige siden.

Dengang var det daværende Ølstykke Kommune glade og stolte over, at kunne tilbyde sine dengang 5 spejdergrupper de rigtig gode faciliteter, som opførelsen af spejderhytterne på spejderengen gav. Hytterne bærer dog i dag præg af at være opført i starten af 1980’erne, snart 40 år siden for de første og trænger til en opdatering.

Vi har tidligere loyalt accepteret ændringer af arealet på spejderengen, hvor arealet er blevet reduceret, herunder særligt ved etablering af opsamlingsregnvandsbassinet fra Emilsvej kvarteret.

Vi skal anbefale og opfordre Egedal Kommune til, hvis den frasælger hele eller dele af Spejderngen til Ølstykke Privatskole på Spejderengen, for opførelse af en skolebygning, at undersøge og forberede en flytning af os brugere til nye lokaliteter. Det kunne være skovnært ved Tungegårdens børnehave, hvor vi sammen med Kommunen og Naturstyrelsen kunne oprette Naturcenter Sperrestrup til gavn og glæde for områdets fritidsbruger, skoler, SFO’er, børneinstitutioner foruden os.

Vi skal samtidigt anbefale, at foretages der et salg til Privatskolen af området, bør det omfatter det samlede areal, med undtagelse af de 2 regnvandsbassiner.

Vi skal ikke undlade at gøre opmærksom på, at vi er nervøse for, at en Privatskole både i opførelsesfasen og efterfølgende vil begrænse vores aktivitetsmuligheder, herunder muligheden for at tilbyde attraktive aktiviteter.

Spejderengens store græsareal muliggør i dag alsidige aktiviteter, spejderløb, turneringer,  mulighed for afvikling af mindre lejre, som vi blandt andet har gjort, når der har været arrangeret sommerferieaktiviteter, større lejre med deltagelse af vores nabogrupper m.m. Denne mulighed vil med den endelige placering og opførelse af Privatskolen blive begrænset, da Privatskolen vil lægge beslag på det meste af aktivitetsområdet.

Ved et frasalg til Privatskolen af 18.000 m2, som er det areal Privatskolen ifølge dagspressen ønsker at erhverve, vil aktivitetsområdet blive væsentligt reduceret. Det reelle område, hvor vi i dag har aktiviteter er vel ca. 15.000 m2, hvoraf Privatskolen ud fra de tegninger, vi har set ønsker at erhverve mindst 10.000 m2.

Hvis man sammenligner med en fodboldklub svarer det til, at man sælger 2 ud af 3 fodboldbaner og derved umuliggør samme aktivitetsniveau.

Vi ser også store udfordringer i både at have spejderaktiviteter og opførsel af en Privatskole ved siden af hinanden.